PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Interkommunalt samarbeid - en vei for å lykkes?

Interkommunalt samarbeid - en vei for å lykkes?

Den fjerde piloten i Inn på tunet løftet omhandler demensomsorg. Små kommuner er ofte ikke store nok til å møte behovene til innbyggerne innen demensomsorg. Hvordan slike kommuner kan samarbeide og etablere gode tilbud var noe av det som ble lagt frem på siste dag av Inn på tunet-uka.

Inn på tunet-tjenester kan føre til mestring og meningsfulle liv for personer med demens, men også avlastning for pårørende.

Antall personer med demens vil øke kraftig i årene fremover. Myndighetenes mål er at personer med demens skal oppleve mestring og leve aktive og meningsfulle liv. 

Inn på tunet er nevnt som et aktuelt dagaktivitetstilbud både i Demensplan 2025 og stortingsmeldingen “Leve hele livet”. Inn på tunet i demensomsorgen utgjør 1 av 4 nasjonale pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet. 

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken Fylkeskommune som har fått tildelt prosjektet. Målet er at fylkeskommunen skal få kunnskap om Inn på tunet, og se på det som et naturlig valg i sin demensomsorg. Fylkeskommunen har fått hjelp fra fem prosjektkommuner: Fredrikstad, Hemsedal, Lørenskog, Modum og bydel Nordre Aker i Oslo. 

Få dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens

På en gård er det store muligheter for å tilpasse aktivitetene etter interesse, dagsform og hvor i sykdomsforløpet man er. Inn på tunet i demensomsorgen er først og fremst aktuelt for personer med demens som fortsatt bor hjemme, som er i en tidlig fase av sykdommen og som er i relativt god fysisk form.

Ifølge prosjektleder for demens-piloten i Inn på tunet-løftet, Hege Aae, er det anslått at det er snakk om 30 til 40 av 356 kommuner i Norge som kjøper disse tjenestene i dag.

- Vi vet sikkert at mange norske kommuner ikke tilbyr dagaktivitetstilbud som er tilrettelagt for yngre personer med demens som er fysisk spreke, utdyper hun.

De har gjort seg opp noen tanker om barrierer til å få flere kommuner til å kjøpe Inn på tunet-tjenester. De ser at kompetanse hos både politikere og administrasjon er viktig. Her burde det vært mer markedsføringsmateriell tilgjengelig slik at flere hører om tilbudet. 

- Når det gjelder planlegging og etablering og drift, ser vi at håndbøkene om aldring og helse har vært nyttige. Vi har også sett behovet for en mal i forbindelse med offentlige anskaffelser av Inn på tunet-tjenester, forteller hun. 

Stort behov for å ivareta yngre med demens i kommunen

Modum kommune hadde diskutert muligheten for å ta i bruk Inn på tunet i mange år, men aldri fattet vedtak. I forbindelse med pilotprosjektet fikk de mulighet til å kjøpe Inn på tunet-tjenester for første gang.

Ifølge Silje Bergum, sykepleier i Hukommelsesteamet, så de på det som en gyllen mulighet til å få mer kunnskap om hvordan dette kunne bli et naturlig valg i deres demensomsorg. 

- Det var et stort behov for å ivareta yngre med demens i kommunen. Særlig yngre menn som fortsatt var fysisk sterke, og som ikke ønsket å benytte seg av ordinært dagsentertilbud, forteller hun. 

Erfaringsutveksling med de andre prosjekt-kommunene og studieturer ga inspirasjon og stå-på-vilje til å lykkes. De fikk også god hjelp fra Grønt Fagsenter Buskerud som laget oversikt over tilbydere kommunen kunne kjøpe tjenester fra. 

Utfordringer underveis handlet om mangel på tilbud fra tilbydere, at Inn på tunet ble lagt på is, forankring av tilbud i alle ledd, å lage forutsigbare avtaler og rekruttering av brukere. Ved utvelgelsen av leverandør måtte de ta hensyn til kontinuitet, innhold, pris og avtalelengde. 

På et tidspunkt stod kommunen i en skvis mellom hva det var behov for og hva de ønsket. Ifølge Bergum førte dette til at mange var negative til å delta. Sen rekruttering av brukere fra fastlegene førte til at enkelte brukere plutselig var for dårlige til å benytte seg av tilbudet.

- Til tross for dette har vi sett at brukerne av tilbudet er veldig fornøyde. Pårørende rapporterer også om mer muntlig aktivitet, bedre fysisk form og økt trivsel, forteller hun. 

Interkommunalt samarbeid nødvendig for å lykkes

Henrik Torset jobber som sykepleier i Hemsedal kommune. Han mener Inn på tunet er et variert, fleksibelt og kvalitetsmessig godt tilbud som gjør det mulig å tilby gode og personsentrerte tjenester. 

- Det oppleves som meningsfylt både for deltakere og pårørende. At det har blitt en naturlig del av vårt tjenestetilbud i kommunen er selvsagt noe vi er stolte av, forteller han. 

Hver for seg er ikke kommunene i Hallingdal store nok til å møte behovene til innbyggerne. Hallingdal har ikke mange nok brukere til å etablere tilbud i seks kommuner. Det er heller ikke god nok bredde i det ordinære tilbudet til at alle blir ivaretatt godt nok. På bakgrunn av dette er det et stort behov for samarbeid om tilbud til yngre folk med demens. 

- I Hallingdal er det lang tradisjon for interkommunalt samarbeid. Det er en stor andel landbrukseiendommer her, det er relativt kort “vei” til beslutningsnivåene og vi har fantastisk natur og fine folk. Mulighetene her er mange, utdyper han. 

Torset har følgende råd til mindre kommuner som ønsker å tilby Inn på tunet-tjenester til yngre folk med demens: 

- Gjør en god kartlegging før du går i gang. Det er også viktig med forankring, både administrativt, politisk og ned til grasrota. Start i det små og fokuser på kvalitet. Tett og godt samarbeid mellom tilbyder og kjøper sikrer kontinuitet og god kvalitet. Det er også lurt å dra på studiebesøk til andre kommuner, sier han. 

- Innholdet i tilbudet og menneskene som er suksessfaktorene

For Lørenskog kommune var målet med å delta på prosjektet å bidra til at flere personer med demens får bedre helse og meningsfulle dager. 

En av de viktigste erfaringene de har gjort seg er hvor viktig meningene til representanten med demens, den pårørende og representanten fra eldrerådet var for arbeidsgruppa. Intervjuer med deltakere og pårørende var også gode innspill i prosessen. 

- Det er også viktig å ha gode, fleksible og tilpassede dagaktivitetstilbud. Det er innholdet og menneskene i tilbudet som er suksessfaktorene i gode dagaktivitetstilbud, forteller prosjektleder i Lørenskog kommune, Agnete Nygård. 

Hun påpeker at dersom man ønsker å sette i gang en prosess med en tilbyder, er det nødvendig med forankring både politisk og i administrasjonen. Selv hadde de kun forankring i administrasjonen - uten økonomiske garantier. 

- Selv om vi ikke har midler til å fortsette med IPT-tilbudet i 2023, ser vi at dagaktivitetstilbud utenfor institusjonen bidrar til at personer med demens får bedre helse, og opplever meningsfulle og gode dager. Det oppleves også som avlastende for pårørende, sier Nygård. 

Inn på tunet som avlastningsopphold med overnatting

En kartlegging av Fredrikstad kommune sitt avlastningstilbud viste at det ikke fantes noe egnet sted for gruppen yngre personer med demens. Flere syntes det var et stort steg å ta imot et avlastningstilbud i et korttidssenter eller sykehjem, og ventet for lenge med å be om et slikt tilbud. 

Med bakgrunn i dette ble det foretatt en pilotering av en avlastningshelg med overnatting for deltakere ved Inn på tunet Stene. Det ble gjennomført planleggingsmøter i prosjektgruppa, og informasjonsmøter med pårørende. Høsten 2021 fikk to personer med demens delta i piloteringen. 

Ifølge Mona E. Skogen, tilbyder av IPT og prosjektleder for Inn på tunet-løftet i Fredrikstad kommune, var trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet viktige faktorer for å lykkes. De har også sett at det er viktig med personale som har erfaring og kunnskap om brukerne, sykdommen, gården og nærmiljøet. 

- Å delta som bruker på Inn på tunet er som å være sammen med en gjeng kollegaer, venner eller til og med familie. For oss var det viktig at en slik helg skulle bli en helgetur mer enn en avlastningstur, og det lyktes vi med, avslutter Skogen.